Projekt Škola na skúšku

Projekt Škola na skúšku sme realizovali v od mája do novembra 2022 a bol zameraný na pomoc učiteľom, asistentom, rodičom a najmä žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Deti so špeciálnymi potrebami si prostredníctvom jednotlivých aktivít osvojovali základné pravidlá fungovania v skupine, učili sa aktívne počúvať, vyjadrovať svoje potreby, pracovať so špeciálnymi pomôckami (montessori, trojzložkové karty, didaktické hry). Učitelia a asistenti mali možnosť pozorovať tieto deti pri aktivitách, sledovať ich špecifiká a spolu s mentorom sa učili, ako týmto deťom efektívne pomáhať a posúvať ich vpred. Škola na skúšku vytvorila aj priestor pre zdieľanie skúseností rodičov detí so špeciálnymi potrebami s asistentmi pre lepšie vzájomné pochopenie sa.

Hlavnými cieľmi projektu bolo vytvoriť efektívny vzdelávací program pre asistentov pracujúcich s deťmi a implementovať ho do praxe, rozvíjať vzťah asistent – rodič – dieťa tak, aby integrácia dieťaťa do školského prostredia bola čo najmenej stresujúca pre všetky strany, vytvoriť podporné prostredie mimo školy, kde si asistenti, učitelia, lektori a rodičia môžu vymieňať skúsenosti, poznatky a príklady dobrej praxe, výroba a zdieľanie vlastných vzdelávacích pomôcok, ktoré môžu asistenti používať pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami vo svojich školách.

Zrealizovali sme 8 stretnutí. Program jednotlivých kurzov bol plný odborných informácií, praktických skúseností a nových inšpirácií, ako lepšie motivovať žiakov a pomôcť im napredovať vo vzdelávaní. Asistenti a učitelia ocenili množstvo konkrétnych pomôcok, ktoré si mohli vyskúšať, požičať, či vyrobiť na workshopoch. Jednotlivé semináre sa niesli vo veľmi príjemnej, bezpečnej atmosfére, čo prispelo k tomu, že mnohí asistenti nabrali odvahu zdieľať svoje starosti, nielen s prácou so žiakmi so ŠVVP, ale aj tie pracovné s kolegami. Nám školiteľom to prinieslo cenné vhľady, aké ďalšie vzdelávania by asistentom pomohli, čo by ocenili. Mnohí učitelia si predstavené pomôcky zaviedli do vyučovania vo svojich triedach a ich pozitívna spätná väzba nás uistila, že projekt Škola na skúšku mal veľký prínos. V rámci projektu sme zrealizovali aj stretnutie v Centre sociálnych služieb Orava. Tu sme predstavili pomôcky inšpirované pedagogikou M. Montessori. Pracovníci centra s prekvapením sledovali svojich zverencov, ako sústredene s pomôckami pracujú. Účastníci kurzu mali možnosť vidieť, že aj deti so skutočne ťažkými diagnózami môžu napredovať.

V projekte plánujeme pokračovať aj naďalej. Radi by sme realizovali neformálne stretnutia učiteľov a asistentov v priestoroch Komunitného centra Zoe a našej učebne, kde je nábytok a pomôcky rozmiestnené tak, aby mohli deti pracovať čo najviac samostatne. Pravidelné stretnutia si vyžiadali samotní asistenti, pretože cítia potrebu stretávať sa, zdieľať svoje problémy, potrebujú radu a nové inšpirácie.

Projekt Škola na skúšku bol podporený Nadáciou Pontis v rámci grantovej výzvy: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní.