Projekt MAKOVIČKY

Cieľom projektu MAKOVIČKY je podpora a sprevádzanie detí,
ktoré vyžadujú intenzívnejšiu pozornosť zo strany rodičov,
dôležitých dospelých, ale aj komunity kde žijú. Sú to napríklad
deti z Ukrajiny, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, deti so sociálne slabého prostredia a inak
znevýhodnené deti.
Starostlivosť v ranom detstve je pre všetky deti bez rozdielu
veľmi dôležitá.
V prvých šiestich rokoch sa rozvíja naša osobnosť a všetky
kľúčové schopnosti, ktoré rozhodujú o našej budúcnosti.
V materskom centre Dupajda a Komunitnom centre Zoe sa
snažíme prostredníctvom vzdelávacích a komunitných aktivít
pomáhať deťom a rodinám žiť lepší a kvalitnejší život.
Projekt Makovičky pozostáva z troch kľúčových častí:
1. Vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie, ktoré podporuje
samostatnosť, pripravuje deti na vstup do predprimárneho a
primárneho vzdelávania, pomáha deťom socializovať sa,
tvorivo rozvíja jazyk, hrubú a jemnú motoriku.
2. Vytvoriť podporné prostredie mimo školy, kde si učitelia,
rodičia a sociálni pracovníci budú môcť vymieňať skúsenosti,
poznatky a príklady dobrej praxe. Rozvíjať vzťahy tak, aby
integrácia dieťaťa
do školského prostredia, ale aj do komunity, kde rodiny žijú
bola čo najmenej stresujúca pre všetky strany.
3. Posilniť a prepojiť komunitu bežných rodín s rodinami
odídencov, detí so špeciálnymi–výchovnými potrebami, deti so
zdravotným znevýhodnením, deti so sociálne slabého a málo
podnetného prostredia, či inak znevýhodnené deti vhodnou
edukáciou, voľnočasovými aktivitami, diskusiami, komunitným
životom odbúravaním predsudkov.
Naša činnosť sa výrazne orientuje na vytváranie podporných
sietí pre rodiny aj jednotlivcov. Snažíme vytvárať svojpomocné

skupiny a tak znižovať negatívne dopady vojny, odlúčenia od
rodiny, rôznych rodinných kríz, či iného znevýhodnenia.
Počas komunitných aktivít sme spoločne pripravovali
Koncerty v záhrade, ukrajinsko–slovenské dobroty, výlety,
túry na bežkách, púšťali šarkanov, pozerali rodinné fotky zo
života pred vojnou. Zriadili sme tiež bazárik, ktorý je celý čas
voľne dostupný verejnosti. Cez komunitný život si hľadáme
cesty k sebe, spoznávame sa, učíme rešpektovať, prijímať,
hľadať to čo nás spája.
Projekt Makovičky je je podporený grantovým programom
Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.
https://www.facebook.com/karpatskanadacia
https://www.facebook.com/unicefeca
#spolupredeti
Vďaka grantovej podpore sme mohli zabezpečiť pre deti
krásne knihy, vzdelávací materiál a pomôcky.
Podarilo sa nám vybudovať knižnicu určenú hlavne pre deti do
siedmeho roku v sume takmer 5 500,- Eur, ktorá v našom
oravskom regióne veľmi chýba. Počas programu sme
realizovali prednášky a diskusie v knižniciach v rámci
programu Krajina čitateľov. Prežili sme Noc s Andersenom, či
tábor inšpirovaný príbehmi z kníh.
Pre rodičov sme pripravili sériu Dupajdáckych obývačiek, kde
sme sa rozprávali napríklad o Piatich jazykoch lásky, plochých
nohách, rovných chrbátikoch, slobodnom učení, hraniciach.
Stretli sme aj pri menej náročných a viac oddychových
témach ako je kávové zrnko, domáce koláče, či jedálny lístok
pre dieťa.
Téma vnútorná motivácia je čoraz aktuálnejšia a preto sa
nasledujúce diskusie budú týkať výziev vnútornej motivácie
detí.

Aj naďalej, no s novými inšpiratívnymi pomôckami pomáhame
tým najmenším rozvíjať reč, hrubú a jemnú motoriku, tak aby
prechod do škôlky a školy bol čo najjednoduchší.
Stretávame sa v pravidelných utorkových a štvrtkových
programoch
Pani Muzika – hudobno-pohybové hry pre deti, Hráme sa na
škôlku a Dielničky.
Nový vzdelávací materiál je v centre voľne dostupný pre
všetky deti. Inšpirovaní Máriou Montessori hľadáme v každom
dieťati jeho vlastný potenciál. Sprevádzame deti tak, aby boli
čo najviac samostatné, mali možnosť vybrať si z ponúkaného
materiálu, netlačíme a rešpektujeme vlastné tempo.
Riadime sa heslom „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“