Image thumbnail

Hlavné projekty

Zelená izbička

Projekt Zelená izbička vytvára verejnú obývačku v záhrade za centrom, so všetkým čo k nej patrí. Čerstvý vzduch, oddych, dobrá kniha, rozhovor s priateľmi, spoločenská hra, voňavá káva a chutný koláč.

Vychádzame z toho, že do takto upraveného verejného priestoru sa nikto nebojí prísť a stráviť tu pár chvíľ popíjaním kávy, čítaním, rozhovormi, či tichým pozorovaním okolia. Veľkým benefitom záhrady je, že v nej môže každý kto má chuť, aj pracovať. Vytrhať burinu, pokosiť trávnik, natrieť lavičky, pozametať, zasadiť zeleninu, polievať kvety. Svojou dobrovoľnou prácou šľachtiť seba aj svoje okolie. Zelená izbička je miesto pre všetkých bez rozdielu veku. Je to verejný priestor, kde sa môžu stretávať ľudia rôznych záujmov, organizovať prednášky, diskusie, premietať filmy, či realizovať divadelné predstavenia a koncerty.

V záhradkárskej časti môžu deti s rodičmi, či starými rodičmi pestovať zeleninu a ovocie. Na vlastné oči pozorovať, ako klíči semiačko a čo z neho vyrastie. Ochutnávať, ovoniavať a tešiť sa z vlastnej práce. Budovanie komunitnej záhrady je spoločná práca rodičov, detí a starých rodičov. Spoločnou prácou chceme posilňovať schopnosť spolupráce, zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti. Je to tiež dobrý spôsob ako učiť deti veci tvoriť, zveľaďovať, nie ich ničiť.

Veríme, že revitalizáciou nehostinného priestoru za budovou, vytvoríme miesto, ktoré bude spájať ľudí rôzneho veku, záujmov, potrieb. Želáme si, aby to bolo miesto plné detského smiechu, spontánnej hry, objavov a nových priateľstiev.

Projekt bol podporený sumou 2100 eur

Nadácia VÚB – Pomôžte svojej komunite 2020

Učenie pre život

Učenie pre život je projekt, na ktorom úspešne spolupracuje poisťovňa Generali a Únia materských centier už viac ako dva roky. Jeho cieľom je plnohodnotne rozvíjať potenciál detí zo znevýhodnených rodín vo veku 0-6 rokov ich vhodnou výchovou, ktorá je kľúčová pre ich rozvoj, uplatnenie a začlenenie do spoločnosti.

Mnohí rodičia zo znevýhodnených rodín však nemajú možnosti sa dostatočne svojim deťom venovať. Tie sa bez nedostatku interakcií v ranom období života ocitajú na okraji spoločnosti. Prieskumy dokazujú, že až 49 % detí zo sociálne slabých rodín uviazne v znevýhodnenej komunite bez možnosti ďalšieho rozvoja. Práve týmto rodinám a ich deťom sa už druhý rok venuje bezplatný program Učenie pre život, ktorý funguje pod záštitou Únie materských centier a s podporou poisťovne Generali.

Rodičia s deťmi  sa v rámci programu stretávajú raz týždenne v materských centrách na workshopoch vedených vyškolenými lektorkami a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás.

Rodičia po absolvovaní programu získajú schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a celkovo získavajú aj väčší záujem o vzdelávanie detí a aj seba. Po absolvovaní programu dochádza vo všeobecnosti k zlepšeniu vzťahu rodiča a dieťaťa a uvedomeniu si neustálej potreby jeho budovania.

Kvetinová kaviareň

Cieľom projektu je vytvoriť trojgeneračnú prírodnú kaviareň. Priestor pre tri generácie žien - matky s malými deťmi, tínedžerky a seniorky. Každá z nich prináša do kaviarne vlastný tvorivý potenciál, vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

Prostredníctvom rôznych aktivít hľadajú to, čo ich spája, čím sú si blízke. Kvetinová kaviareň je miesto, kde vznikajú nové priateľstvá a posilňujú sa tie staré. Je to miesto, kde sa rodí komunita plná pochopenia. Komunita, ktorej členovia sú schopní podeliť sa, ochotne pomôcť a priložiť ruku k tomu, aby svet okolo nás bol krajší. Kaviareň pre seniorky je kaviareň, kde dôchodcov obsluhujú malé deti. Deti si pri tejto činnosti rozvíjajú reč, socializáciu a zlepšujú sa v samoobslužných zručnostiach. 

Seniori v komunikácií s deťmi rozvíjajú pamäť, rozširujú si obzory a prežívajú radostné chvíle zo sociálnych kontaktov. Tínedžerky pripravujú pre seniorov a deti aktivity ako sú spoločenské hry, čítanie v tráve, premietanie filmov a podobne. Rozvíjajú si tak komunikačné, organizačné a digitálne zručnosti. Rozvíjajú dobrovoľníctvo a majú priestor k sebarealizácii. 

Projekt bol podporený sumou 2100 eur

Grantový program Poštovej banky – Nápad pre tri generácie

U nás doma

Neľahká situácia, v ktorej sme sa zo dňa na deň v dôsledku pandémie koronavírusu ocitli, neobišla ani naše školy. Učitelia premýšľajú, ako učiť žiakov na diaľku, udržať ich v študijnej atmosfére a nezaťažiť pri tom rodičov. Iniciatíva učiteľov a rodičov preto pripravila projekt Prebádaj svoju domácnosť, ktorý ponúka niekoľko riešení ako to celé zvládnuť a nezblázniť sa. Ponúka rôznorodé aplikačné úlohy prepájajúce teoretické vedomosti získané v škole s každodennými činnosťami v domácnosti. A prečo práve v domácnosti? Pretože je to priestor, v ktorom sa teraz musíme všetci zdržiavať. Nemôžme ísť na výlet, do múzea, do parku, na plaváreň. Sme doma.

Málokto z nás si uvedomuje koľko vecí sa doma deje. S koľkými fyzikálnymi a chemickými javmi sa dennodenne stretávame (odparovanie, sušenie, jednoduché stroje, elektrické obvody, chemické zloženie látok, rozpúšťanie, topenie, atď).

Matematika je úplne všade – pri pečení, varení, vážení, meraní, pri maľovaní stien, pri nakupovaní, pri meraní spotreby elektriny, plynu, vody.

Slovenský jazyk tiež nezaostáva – píšeme si recepty, čítame ich, čítame knihy, návody, postupy, formulujeme myšlienky, píšeme pohľadnice, listy a iné dokumenty.

Do angličtiny si môžeme všetko preložiť. Aj poznatky z biológie, geografie, dejepisu, výtvarnej výchovy či finančnej gramotnosti sú tiež každodennou súčasťou v našich domácnostiach.

Práve toto je to obdobie, kedy môžu deti pochopiť, že vo svete všetko so všetkým súvisí. Že žiadna vedná disciplína neexistuje samostatne a všetko vo svete do seba zapadá ako puzzle. Zapojenie detí do projektu ich naučí množstvo praktických vecí do životaA to je hlavným cieľom projektu.

Náš projekt Prebádaj svoju domácnosť neobsiahne všetko učivo, ktoré bolo treba prebrať v tomto školskom roku, ale prostredníctvom kreatívnych a zmysluplných úloh sa snaží vyťažiť zo vzniknutej situácie maximum. U žiakov podporuje zodpovednosť, slobodnú voľbu v tom, čo sa budú učiť, kedy sa budú učiť, koľko času jednotlivým úlohám venujú.

A čo je najdôležitejšie, z takéhoto učenia sa stane hra a zábava. Pre deti aj ich rodičov.Vzniknuté portfóliá prezradia veľa o osobnosti detí, o ich záujmoch, kreativite a schopnostiach. Bude to určite zaujímavé čítanie.

Výnimočné doučko

Projekt Výnimočné doučko je priamym pokračovaním dobrovoľníckeho projektu U nás doma, ktorý sme začali tvoriť na začiatku pandémie Covid 19 v marci 2020.

Projekt reagoval na chýbajúce materiálne a technické vybavenie domácností žiakov v našom regióne. V rodinách chýbala hlavne počítačová a kancelárska technika. Digitálne zručnosti rodičov detí v sociálne slabých rodinách, ale i v rodinách, kde rodičia bežne nepracujú s digitálnymi technológiami bola slabá. Časté problémy s IT technikou prinášali do rodín napätie a stres. Preto sme sa rozhodli rodinám a žiakom pomôcť a spustili sme projekt U nás doma. Hlavným zámerom bolo motivovať žiakov k samo vzdelávaniu v domácom prostredí, prepojiť učivo s praxou a bežnými domácimi činnosťami.

Zámerom projektu Výnimočné doučko je pomôcť žiakom zo sociálne slabého prostredia a žiakom so vzdelávacími problémami „dobehnúť“ učivo. Učivo si žiaci opakujú tvorivou a hravou formou s prihliadnutím na ich individuálne potreby a záujmy. Lektori, učitelia, rodičia, ale i samotní žiaci tvoria projektové úlohy, do ktorých integrujú učivo viacerých vyučovacích predmetov. Úlohy sa ukladajú na internetový portál unasdoma.online, ktorý je prístupný deťom všetkých vekových kategórií a širokej verejnosti. Portál je prehľadný, intuitívny a preto sa aj bez školenia v ňom ľahko zorientujú deti, dospelí, učitelia, vychovávatelia, či pracovníci v oblasti sociálnych služieb. Veľmi dôležitou úlohou projektu je rozvíjať aj digitálne zručnosti žiakov. Žiaci sa naučia pracovať v prostredí rôznych digitálnych programov, používať aplikácie na tvorbu plagátov, digitálnych zošitov, tvoriť videá, či prezentácie. 

Aktivity projektu

1. Dobehnime to spolu – doučovanie a príprava na školskú dochádzku – popoludnia v komunitnom centre. 

2. Tvorivé čítanie – 1 x týždenne v KC a knižnici – program na rozvoj čitateľskej gramotnosti a vyjadrovacích schopností čítanie kníh a k nim vytvorené rôzne tvorivé úlohy, hry s cieľom rozvíjať vzťah k čítaniu. 

3. Letná škola Prečítané leto – 4 pracovné týždne počas letných prázdnin v KC a záhrade resp. v prírode. Program zameraný na doučovanie, opakovanie učiva, hľadanie nových informácií, socializáciu detí a prípravu na vstup do ďalšieho ročníka. Program je inšpirovaný knihami z prečítaného leta. K nim budú vytvárané rôzne tvorivé a športové úlohy zamerané na upevňovanie učiva a opakovanie. 

4. Digi klubovňa ZOE – počas letných prázdnin 2 x týždenne poobede. Priestor, kde si každé dieťa, skupina detí, projektový tím môže svoje projektové úlohy zo zošita preniesť do digitálnej formy prostredníctvom tabletov, môže ich zdieľať, prezentovať a rozvíjať.

5. Workshop Projektové učenie – vzdelávacie popoludnie pre učiteľov a sociálnych pracovníkov v KC ako viesť projektové učenie a zadávať projektové úlohy. 

6. Výstava projektových zošitov v papierovej a digitálnej forme posledný augustový týždeň. 

Projekt bol podporený sumou 1 700 eur