Komunitné centrum ZOE a naše ciele

„Stromy, to sú z dreva básne o tom, ako treba žiť.“
Boris Filan

O nás

Ľudské bytosti potrebujú na svoj zdravý vývoj komunitu, blízke, známe a bezpečné prostredie, plné súcitného zdieľania, vzájomnej úcty, rešpektu a spoločnej identity. Práve také prostredie a otvorenú spoločnosť ponúka Komunitné centrum ZOE v Nižnej. Je to miesto, kde sa stretávajú všetky generácie – maminky s bábätkom v brušku, malé deti, školáci, tínedžeri, mladé rodiny, dospeláci aj naši starkí. Nachádzajú tu priestor pre sebavzdelávanie, rozvíjanie svojich vedomostí, zručností a talentov. Miesto, ktoré im pomáha nadväzovať nové sociálne kontakty a posilňovať staré priateľstvá. Centrum svojimi aktivitami podporuje zmysluplné trávenie voľného času, rozvíja dobrovoľníctvo a umožňuje sebarealizáciu. Komunitné centrum je otvorené pre všetkých bez rozdielu. Pomáha aj jednotlivcom a celým rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, sú ohrození sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť spoločensky sa začleniť a riešiť svoje problémy.  

Začali sme v roku 2020

Komunitné centrum ZOE začalo svoju cestu života v auguste 2020. Zriaďovateľskou organizáciou je Občianske združenie ZOEE, ktoré pred takmer 15 rokmi založili mamy, ktorým nebolo ľahostajné ako, s kým a kde budú vyrastať ich deti. Vtedy vzniklo dodnes obľúbené miesto mamičiek a detí, Materské centrum DUPAJDA.

Symbol stromu

Symbolom Komunitného centra ZOE sa stal strom. Symbol nekonečného kolobehu života, jedinečnosti, stability a pokoja. Pevné a hlboké korene zabezpečujú stromu stálosť aj v tých najťažších búrkach. Tak ako sú pre strom dôležité korene, tak sú pre našu spoločnosť nenahraditeľní naši starkí. Ich životné skúsenosti, nadhľad, pokoj a pokora môžu byť pre mladšiu generáciu povzbudením aj útechou. Kmeň, pilier stromu zabezpečuje výživu pre listy, kvety, plody. Postupne mohutnie a určuje výšku stromu. Pilierom spoločnosti sú mladí ľudia, plní energie, nových nápadov s chuťou meniť svet k lepšiemu. Cez zelené listy prijíma strom dôležité živiny, dýcha. Listy, kvety, plody to sú naše deti. Plné radosti, hravosti a  ľahkosti bytia. Sú zdrojom nevyčerpateľnej energie a skutočnou nádejou na lepšiu budúcnosť. 

Zriadenie komunitného centra ZOE

Komunitné centrum Zoe (ďalej KC) začalo svojučinnosť od 14. augusta 2020 v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len BOKKÚ). Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Zriaďovateľom oboch centier je ZOEE Občianske združenie v zastúpení štatutárnou zástupkyňou Ing. Janou Tuhou. Materské centrum (ďalej MC) bude naďalej fungovať ako doteraz popri KC Zoe.

Poslanie komunitného centra

Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, skupinovej ako aj na lokálnej úrovni prostredníctvom poskytovania odborných a iných činností a aktivít. V spolupráci s Poskytovateľom KC a subjektmi verejnej, štátnej správy, resp. organizáciami, ktoré pozitívne ovplyvňujú chod KC nájsť vhodné formy, spôsoby na elimináciu sociálnych rozdielov, minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí, mládeže a dospelej populácie obce.

Komunitné centrum Zoe definujú ciele a činnosti, ktoré vykonáva. Je postavené na myšlienkach posilňovania spoločenskej súdržnosti, presadzovania sociálnej inklúzie vylúčených skupín, posilňovania sa na prekonávanie problémov (chápaného na individuálnej aj na skupinovej úrovni) a budovania občianskych komunít založených na aktívnej participácii ich členov.

Občianske združenie „ZOEE“, o.z. pôsobí v obci Nižná už pätnásty rok. Jeho činnosť je v danom regióne dobre známa, materské centrum Dupajda, navštevuje pravidelne viac ako 150 rodín ročne. Okrem pravidelných aktivít poskytuje služby a pripravuje činnosti pre rôzne skupiny obyvateľov. Počet vstupov na pravidelné aktivity MC je ročne viac ako 950. Je silnou a stabilnou organizáciou založenou prevažne na dobrovoľníctve. Vychádzajúc z potrieb klientov sme sa rozhodli založiť komunitné centrum, ktoré svojou podstatou integruje viaceré prvky sociálnej a komunitnej práce. A dokáže tak lepšie napĺňať požiadavky klientov.

Komunitné centrum patrí medzi služby s nízko prahovým charakterom, je dostupné pre všetkých záujemcov v lokalite a zároveň je zamerané na sprístupňovanie iných služieb podľa potrieb cieľových skupín. Pri tvorbe plánu činnosti KC vychádzame zo základných kritérií, ktoré by komunitné centrá pri svojej činnosti mali napĺňať a dodržiavať, so súčasným zachovaním dostatočného priestoru a prispôsobovať svoju činnosť lokálnemu kontextu a identifikovaným potrebám, ako aj priestoru na experimentovanie a na prinášanie sociálnych inovácií. Vychádzame preto zo Štandardov pre KC vydaných v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“), ktorý je realizovaný Implementačnou agentúrou
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Plán komunitného centra sa aktualizuje minimálne raz ročne, avšak hlavne v prvých rokoch svojej pôsobnosti je otvoreným dokumentom, ktorý sa bude meniť podľa potrieb klientov, aktívnym zapájaním sa klientov do jeho tvorby, tiež so zreteľom na potreby celej komunity i potrieb rozvoja sociálnych služieb v úzkej spolupráci s obcou Nižná i okolitými obcami, spolupracujúcimi organizáciami, dobrovoľníkmi a expertmi v oblasti rozvoja komunitného života.

Ciele Komunitného centra Zoe

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni. Hľadať vhodné formy a programy na riešenie sociálnych problémov, naďalej podporovať dobrovoľnícku činnosť, ktorá má v organizácii silné zastúpenie. Posilňovať tvorbu svojpomocných skupín, intenzívne pracovať s rodinou ako celkom. Pokračovať vo vzdelávaní, preventívnej činnosti a vytváraní príležitostí pre rozvoj jednotlivcov i lokality, kde bude komunitné centrum pôsobiť.

Komunitné centrum Zoe sa zameriava na napĺňanie prioritne týchto cieľov:

 • zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín, seniorov a vylúčených spoločenstiev,
 • aktivizácia, zvyšovanie kompetencií a podpora sociálnej mobility jednotlivcov a rodín,
 • prevencia sociálno-patologických javov,
 • sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií,
 • podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti subjektov, ktoré zasahujú do situácie sociálne vylúčených osôb (obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti),
 • podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity obce
 • podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, podpora vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole,
 • podpora vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie dospelých realizáciou vzdelávacích a tréningových programov zameraných na jednotlivcov a skupiny,
 • podpora iniciatív obyvateľov v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, realizácia zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov,
 • iniciovanie a realizácia voľno časových aktivít mládeže v oblasti zdravého životného štýlu, pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k zdravotnej starostlivosti a posilnenie zodpovednosti jednotlivých jej členov za svoje zdravie,
 • podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu obyvateľov k finančným prostriedkom umožňujúcim zvyšovanie vzdelania, skvalitňovania bývania a získania práce,
 • zvyšovanie finančnej gramotnosti a miery finančnej inklúzie, preventívne opatrenia na zamedzenie opätovného vzniku krízových situácií formou prednášok a školení so zameraním na proti dlhové poradenstvo a základnú finančnú gramotnosť, komunikácia a sprostredkovanie kontaktu medzi klientom a príslušnými inštitúciami, tvorba plánu a stratégie riešenia konkrétnej krízovej situácie,
 • podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k právnej pomoci,
 • podpora zamestnateľnosti, poskytovanie služieb podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane poradenstva v oblasti zamestnanosti,
 • podpora práce s rodinami, ktorých člen domácnosti je vo výkone trestu odňatia slobody, alebo vo výkone väzby,
 • predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja, budovania vnútornej motivácie,
 • poskytovať základné poradenstvo ženám trpiacim domácim násilím, sprostredkovať bezplatné špeciálne sociálne, právne a psychologické poradenstvo ženám, ktoré zažívajú doma fyzické, psychické alebo ekonomické násilie,
 • budovať povedomie o domácom násilí, robiť preventívne programy, osvetu, zvyšovať informovanosť verejnosti.

Poskytovať základné služby včasnej intervencie pre rodiny:

 • sprevádzať rodinu v období nepriaznivej/náročnej situácii,
 • podporovať rozvíjanie schopností dieťaťa s ohľadom na jeho špecifické potreby,
 • pomáhať pri vytváraní stimulujúceho prostredia v rámci rodiny,
 • posilniť rodičovské kompetencie,
 • pomáhať pri príprave na nástup dieťaťa do predškolského a školského zariadenia, pomáhať pri integrácii rodiny do bežného života,
 • prostredníctvom rodičovských skupín spájať rodiny so zámerom vzájomného zdieľania spoločných tém a otázok,
 • zvyšovať informovanosť a povedomie o službe včasnej intervencie.