Image thumbnail

Medzinárodné projekty

Erasmus+ SK: Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu

Projekt Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu je zameraný na vytvorenie strategických partnerstiev s organizáciami s rovnakým alebo podobným zameraním ako majú materské centrá združené v Únii materských centier.  Prioritou je vzdelávanie vedúcich pracovníčok materských/ rodinných centier a partnerských organizácií, ktoré bude realizované rôznymi metódami neformálneho vzdelávania. Vzdelávacie programy budú zamerané na prácu s rodičmi, starými rodičmi, rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, rodičmi zdravotne postihnutých detí. Ide prioritne o získavanie a výmenu vedomostí a praktických zručností, o inšpiráciu, zdieľanie a ukážky dobrej praxe. Ukážky praktických zručností partnerských organizácií v ich prirodzenom prostredí, dôvody, prečo sa rozhodli práve pre daný druh vzdelávania, aký majú prístup, aké postupy používajú, aké metódy sa im osvedčili, kde sú problémy. Vzdelávanie rodičov je dôležitou súčasťou zvyšovania ich základných kompetencií. Zároveň tak dokážeme vplývať na ich postoj k výchove a vzdelávaniu detí.

Projekt Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu je príležitosťou ukázať, že vzájomná spolupráca, podpora a výmena skúseností je spoločnou cestou viacerých krajín Európy. Výmena skúseností nás inšpiruje a privedie k novým obzorom a novým možnostiam, ako urobiť svet lepším. Na základe spoločných mobilít a správ si následne vytvoríme Zbierku príkladov dobrej praxe, ktorá bude slúžiť pre nás a partnerské organizácie ako manuál možných vzdelávacích aktivít pre materské a rodinné centrá a partnerské organizácie. Bude diseminovaná do materských a rodinných centier na Slovensku. Zbierka bude preložená do anglického jazyka, aby ju mohli využívať dlhodobo i naše partnerské organizácie, no bude distribuovaná i do medzinárodnej siete MINE, kde bude pomocným materiálom pre všetky medzinárodné centrá v sieti MINE. S partnermi určite zostaneme v digitálnom kontakte a aj naďalej si môžeme cez IKT technológie vymieňať skúsenosti a deliť sa o úspechy na poli vzdelávania rodičov. S istotou vieme povedať, že vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré počas výmeny a vzdelávania nadobudneme, využijeme nielen na Slovensku, ale aj všetci naši partneri vo svojej ďalšej edukatívnej činnosti vo vzdelávaní rodičov.

Partneri v projekte

Naši partneri Síť pro rodinu (ČR), Centar za Majke Plamen (BIH), Centar za Majke Aurora- Mine (SRB) a Single Parent Families Foundation (HU) majú rovnako ako my prioritný cieľ vzdelávanie dospelých/ rodičov v oblastiach, ktoré sa vyšpecifikovali v ich krajinách – IKT vzdelávanie, efektívnosť rodičovstva, udržateľnosť kvality materinského jazyka v bilingválnej komunite, vzdelávanie rómskych rodičov, žien z chudobných rurálnych rodín či etnicky zmiešaných rodín, kde je nevyhnutné pracovať hlavne s rodovo scitliveným prístupom, pomoc pre single rodičov.

Ponúkajú tiež vzdelávanie rodičov v občianskej angažovanosti, rovnoprávnosti príležitostí – zapájanie otcov do starostlivosti o deti a domácnosť. UMC je zároveň členskou krajinou MINE ( medzinárodnej siete materských centier) a spolupracovali sme s viacerými medzinárodnými partnermi aj v iných projektoch, z ktorých najväčší bol projekt Verejné obývačky. I v tomto projekte máme centrá z MINE (SRB, BIH).

Erasmus+ CZ: Rodičovstvo ako motivácia k vzdelávaniu

Trvanie projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Cieľom projektu je tvorba metodiky pre materské centrá spojená s krátkou históriou materských centier a najmä:

 • Porovnanie súčasného stavu materských centier v každej zúčastnenej krajine vrátane národných špecifík
 • Príležitosti na spoluprácu na európskej úrovni – spoločné témy a záujmy, kampane
 • Príklady osvedčených postupov nielen v oblasti vzdelávania dospelých v materských centrách

Témy a plánované stretnutie v rámci projektu

 • Slovinsko – 10. – 14. 6. 2020 – Rôzne prístupy k starostlivosti o deti – práca na ulici, zapojenie rodičov, lesná pedagogika atď.
 • Slovensko – september 2020 – Akadémia praktického rodičovstva a ďalšia pridaná hodnota materského centra
 • Nemecko – február 2021 – Medzigeneračná práca v materskom centre
 • Česká republika – jún 2021 – Svojpomocné skupiny, vedenie materských centier

Zapojené krajiny

 • Síť pro rodinu, Praha, Česko
 • Únia materských centier, Bratislava, Slovensko
 • Bundesverband der Mütterzentren, Limburg, Nemecko
 • Javni zavod Mala ulica Center za otroke in druzine v Ljubljani, Slovinsko

Partneri v projekte

Viac informácií nájdete v článku: Cesty do budúcna – KC Zoe

Visegrad fund: Láskavo do života

Doba trvania: 18. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Materské centrá pracujú s matkami, deťmi a rodinami s malými deťmi od 0 do 6 rokov. Poskytujú prvý kontakt pre ženy počas tehotenstva, pre ktoré organizujú predbežné prípravné kurzy pre materstvo a podporné skupiny pre dojčenie a starostlivosť o deti. Je však nedostatok lektorov, ktorí vedú tieto kurzy. Pri vykonávaní prenatálneho kurzu zdravotnícky personál vyžaduje lekársku odbornosť. Podľa našich skúseností zdravotnícky personál neuskutočňuje kurzy, pretože existuje len málo pôrodných asistentiek a zatiaľ nemajú kapacitu na prácu s tehotnými ženami vo svojom voľnom čase. Ďalším problémom je popôrodná starostlivosť aspoň do 6 mesiacov po pôrode, ktorej sa okrem pravidelných prehliadok po šesťstonedelí nikto nevenuje. V popôrodnom období sú telo ženy a psychika náchylnejšie na rôzne patogény, ktorým možno predchádzať konverzáciou v bezpečnom prostredí, a to pomocou svojpomocnej skupiny vedenej vyškolenou vedúcou v materskom centre. A tu sú dve hlavné prekážky:

 1. Nedostatok týchto zdrojov nám neumožňuje viesť tieto skupiny v dostatočnom počte.
 2. Názory zdravotníckych pracovníkov na túto pomoc sa značne líšia a často si vyžadujú odbornosť, ale sami ju nedokážu poskytnúť.

Máme iba skromné informácie o činnosti našich kolegov v Maďarsku, Českej republike a Poľsku a chceme vedieť viac o tom, ako pracujú s tehotnými ženami, aké je ich vzdelanie, ako získavajú zdroje (čas, ľudia, priestor), s akými problémami sa stretávajú.

Naším ďalším cieľom počas posledného mesiaca tohto projektu je zorganizovať diskusiu za okrúhlym stolom medzi partnerskými organizáciami a odborníkmi v tejto oblasti, aby mohli porovnávať svoju prácu a začať dlhodobú spoluprácu medzi zdravotníckymi vládnymi orgánmi a neziskovými organizáciami, ako sú napr. materské a rodinné centrá. Zároveň by sme sa chceli pokúsiť stanoviť víziu a štandardy, ktoré by mal obsahovať kurz „Príprava na materstvo“ – nastaviť základné piliere, ktoré sa budú realisticky zavádzať do praxe, a tak priniesť do spoločnosti zmeny tak, aby deti prichádzali na svet láskyplne.

Partneri v projekte