Ochrana osobných údajov

V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018, a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR nájdete v tomto dokumente všetky potrebné informácie, ktoré opisujú, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme. Nasledujúce informácie sa týkajú celého združenia ZOEE – Občianske združenie ZOEE (ďalej ZOEE) a zároveň každej jej vnútornej zložky bez vlastnej právnej subjektivity: Komunitné centrum ZOE, Materské centrum Dupajda. ZOEE pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým na to, aby osobné údaje boli spracúvané len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje ZOEE spracúva.

Naše identifikačné údaje:

 • Názov organizácie: ZOEE
 • Právna forma: občianske združenie Sídlo: Vansovej 754, 027 43 Nižná IČO: 37976001
 • Dátum vzniku: 13. september 2005
 • ZOEE je zapísané v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zoznam spravuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy. Naše registračné číslo je VVS/1-900/90-26601.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú:

 • meno a priezvisko členov organizácie a účastníkov programov a podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • dátum narodenia členov organizácie a účastníkov programov a podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • adresa trvalého bydliska členov organizácie a účastníkov programov a podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel, členov organizácie a účastníkov programov a podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
 • meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom organizácie alebo účastníkov programov a podujatí, ktoré organizácia organizuje,
 • údaje o zdraví členov organizácie a účastníkov programov a podujatí v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života členov organizácie a účastníkov podujatí počas konania podujatia organizovaného organizáciou,
 • osobné údaje a údaje o zdraví nevyhnutné za účelom poskytovania služieb v komunitnom centre v súlade s platnou legislatívou,
 • fotografiu, ak sa ju záujemca o dobrovoľníctvo rozhodne zverejniť v Databáze dobrovoľníckych príležitostí,
 • osobné údaje – ak máme spolu uzatvorenú zmluvu – v rozsahu uvedenom v zmluve,
 • informácie, z ktorých je možné vyvodiť vaše záujmy, preferencie (vami zverejnené mestá a preferencie v oblasti dobrovoľníctva, ktoré si môžete zvoliť v databáze dobrovoľníckych príležitostí), a to v prípade, že ste zaregistrovaná/zaregistrovaný v databáze dobrovoľníckych príležitostí.

Kedy osobné údaje spracúvame?

ZOEE získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel. Vaše osobné údaje nám poskytujete:

 • pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie,
 • pri registrácií na podujatie organizované organizáciou,
 • pri prihlásení na odoberanie nášho newslettra,
 • pri podpise prezenčnej listiny na niektorom z nami organizovaných programov a podujatí,
 • pri zaregistrovaní do našej databázy dobrovoľníckych príležitostí cez webstránku, ak ste našim dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou,
 • ak ste klientom Komunitného centra,ak ste nás podporili finančne,
 • ak ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ak ste návštevník/návštevníčka našej webovej stránky, ak ste s nami uzatvorili zmluvu.

Ako osobné údaje používame?

Vaše osobné údaje používame na:

 • evidenciu členov organizácie,
 • evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
 • zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,
 • poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach,
 • evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou, spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov,
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy,
 • spracovanie účtovnej agendy,
 • zabezpečenie BOZP, OPP,
 • ochrana majetku a bezpečnosti,
 • preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou jednotlivým donorom, ktorý finančne prispeli na realizáciu
 • daných podujatí,
 • marketingové účely a komunikáciu s Vami,
 • komunikáciu s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich
 • následných aktivít,
 • správu našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát,
 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí, riešenie Vašich sťažností.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť. V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie našej organizácie, ktorý je uvedený v stanovách združenia. Na jeho dosiahnutie je tiež nevyhnutné informovanie verejnosti o témach, ktoré riešime, a preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov, a tak šíriť tieto informácie. V prípade, že máte s ZOEE uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo, zmluvu o dobrovoľníckej činnosti alebo inú), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.
Vaše údaje spracúvame okrem toho na základe týchto právnych základov:

 • evidencia aktuálnych členov organizácie – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia,
 • evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie aktivity) – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Cieľom je získať financie na činnosť organizácie,
 • informácie o zdravotnom stave účastníkov pobytových podujatí (ide o informácie o alergiách na potraviny a lieky, chronické ochorenia a pravidelne užívané lieky) – zbierame pre zabezpečenie ochrany života a zdravia samotných účastníkov podujatí,
 • evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie – súvisí s plnením úloh podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii stanovuje určité povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, a pod.),
 • evidencia klientov Komunitného centra – súvisí s plnením úloh Komunitného centra podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  emailové adresy, na ktoré posielame newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie – spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky organizácie,
 • evidencia bývalých členov organizácie a evidencia účastníkov podujatí z predchádzajúcich rokov – vedieme ju len v prípade, že existuje oprávnený záujem organizácie na preukazovaní počtu členov organizácie a účastníkov podujatí organizácie. Ministerstvá slovenskej republiky, prípadne iný donor nás zaviazal v zmluve o poskytovaní finančnej podpory našich činností a existencie, aby sme uchovávali staršie údaje o členoch organizácie a účastníkoch podujatí pre spätnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov. V prípade, že by sme údaje nimi požadované neuchovávali v stanovenej dobe, hrozilo by, že by sme museli vrátiť finančné prostriedky poskytnuté daným donorom. Z tohto dôvodu existuje oprávnený záujem organizácie na uchovávaní týchto údajov po dobu stanovenú v príslušných zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov. Doba uchovávania týchto starších údajov býva zväčša od 5 do 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vždy prehodnocujeme, či je potrebné údaje ďalej uchovávať a v prípade, že vyhodnotíme, že to už nie je potrebné, prestaneme spracúvať tieto osobné údaje,
 • osobitné právne predpisy a to najmä: zákon o ochrane osobných údajov, zákon o sociálnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.

Aké sú práva dotknutej osoby?

Toto je súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam.
Právo na informácie
Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto informácie. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na ZOEE, Vansovej 754, 027 43 Nižná alebo elektronicky na adrese janka.tuha@kczoe.sk. Svoje osobné údaje máte právo získať bezplatne, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:

 • zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti,
 • ďalšie kópie rovnakých údajov. Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať.

Právo na prístup – ZÍSKANIE PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM

Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.
K čomu si môžete vyžiadať prístup
Máte právo na:

 •  potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje,
 • prístup k Vašim osobným údajom,
 • ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách),
 • vyžiadanie kópií listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame.

Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.
Kedy Vám prístup nebude umožnený
Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

 

Právo na opravu – OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo organizácie. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje
Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

 

Právo na vymazanie – VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV

 

Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov.

Kedy môžete požiadať o vymazanie

S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané,
 • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný),
 • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť,
 • sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí veterinárnej starostlivosti. Vymazať môžeme údaje poskytnuté na marketingové účely (v prípade, že ste s týmto účelom súhlasili).

Právo na obmedzenie spracúvania – OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV

V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov.

Kedy je možné obmedziť spracúvanie
Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

 • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov,
 • ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania,
 • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku „Oprávnené záujmy“ v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu” a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Kedy musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania
Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tentoúčel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

Právo na prenosnosť údajov – PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:

 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje),
 • prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy a zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?

Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

Právo na námietky – PODANIE NÁMIETOK VOČI SPRACÚVANIU

Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:
– oprávnené záujmy
Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.

– newsletter
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely zasielania newsletteru. Ak si neželáte zasielať informačné letáky alebo iné správy, svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť e-mailom na janka.tuha@kczoe.sk. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421- 2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.

Komu poskytujeme osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretím osobám:

 

 • ak to vyžadujú platné zákony,
 • len podľa potreby daného programu a podujatia, napr. hodnotiteľom grantových výziev, mentorom, školiteľom, tlmočníkom, spolupracujúcim partnerom, garantom, prípadne vo veľmi obmedzenom rozsahu aj darcom programu, najmä inštitúcií.
 • subjektom, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, iné ministerstvá SR a ďalší donori grantových schém, cez ktoré realizujeme programy a aktivity,
 • spoločnostiam, ktoré spracujú naše IT systémy,
 • zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. Sú nimi:

 • Google – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Ako chránime osobné údaje?

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Osobné údaje, ktorými disponujeme, chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

 • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím,
 • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich,
 • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

Ako dlho uchovávame Vaše osobnú údaje?

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Používanie webstránok

Webstránky, ktoré spravuje ZOEE, využívajú:

 • tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem.
 • nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics. Používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webstránok) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. OZ ZOEE používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránok, ktoré spravuje ZOEE. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli. Používanie Google Analytics na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami, partnermi ZOEE či akýmikoľvek inými tretími stranami, ktoré sa riadia vlastnými zásadami.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.

Potrebujete ďalšiu pomoc?
Ak potrebujete s našimi informáciami pomôcť alebo máte k týmto informáciám nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím na emailovej adrese: janka.tuha@kczoe.sk, alebo na adrese organizácie: ZOEE, Vansovej 754, 027 43 Nižná, alebo na telefónnom čísle: +421434933170.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231- 3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.